Windmolens in Ninove van en voor Ninovieters

De stad Ninove gunde via een aanbestedingsprocedure zijn gronden aan Denderstroom en Ecopower om er windturbines op te ontwikkelen. Het project zal in nauw overleg met de omgeving gebeuren, en de opbrengsten van de windturbines zullen maximaal terugvloeien naar de lokale gemeenschap.

Denderstroom is heel blij deel te kunnen uitmaken van dit project, dat ten vroegste over enkele jaren zal gerealiseerd worden.


Ninove bood zijn gronden aan voor het plaatsen van windturbines met rechtstreekse participatie van de inwoners en schreef daarvoor een aanbesteding uit.

Burgercoöperaties Denderstroom en Ecopower dienden samen een voorstel in voor de ontwikkeling van vier zuiver coöperatieve windturbines. Het gezamenlijke voorstel van de twee partners werd geselecteerd door de stad. In eerste instantie onderzoeken Ecopower en Denderstroom enkele percelen in eigendom van het OCMW die op dit moment het meest geschikt lijken om de turbines te plaatsen.

Op 8 oktober 2020 gaven Ninove, Ecopower en Denderstroom een persconferentie om de start van der samenwerking aan te kondigen. Onder het filmpje, een uitgebreid verslag van Ninof Media, leest u het volledige persbericht.

Na een beroepsprocedure, werd het project in mei 2021 opnieuw gegund aan Denderstroom en Ecopower. We kunnen nu echt aan de slag.

Vier windturbines op stedelijke grond. Een jaarlijkse vergoeding van 35.000 euro voor de stad en voor een klimaat- en omgevingsfonds. Genoeg groene lokale elektriciteit voor 66 procent van de Ninoofse huishoudens. Een daling van de jaarlijkse CO2-uitstoot met 15.000 ton, niet minder dan 8,5% van de totale uitstoot. De Ninoofse ambities inzake klimaat zijn groot.

De plannen van het Ninoofse stadsbestuur om de komst van windturbines mogelijk te maken op gronden van de stad krijgen meer vorm. Na een zorgvuldige afweging van de voorstellen koos de stad voor burgercoöperaties Ecopower en Denderstroom om het project op te starten. De stad slaat daarmee twee vliegen in één klap: het bestuur maakt niet alleen haar ambities rond klimaat hard, maar zorgt er ook voor dat de opbrengst van de turbines zowel de stad als haar inwoners ten goede komt.

Het voorstel dat de stad ontving betreft in totaal vier windturbines die ten zuiden van de stad – ten oosten en ten westen van de Edingsesteenweg – ingeplant kunnen worden. “In de meeste gevallen is het dan de eigenaar van het perceel waarop de turbine gebouwd wordt die de jackpot trekt, maar wij hebben er voor gezorgd dat die inkomsten de Ninoofse belastingbetaler ten goede komen,” vertelt schepen van Leefmilieu en Klimaat Wouter Vande Winkel, “Het voorstel voorziet per turbine in een jaarlijkse vergoeding voor de stad van €25.000, maar daarbovenop storten Ecopower en Denderstroom samen €5.000 per turbine in een op te richten klimaatfonds en €5.000 in een omgevingsfonds dat heel gericht de woon- en levenskwaliteit in de nabijheid van de turbines ten goede moet komen. Tot slot wil Ecopower in samenwerking met Denderstroom bijkomend €300.000 euro investeren in projecten rond duurzame energie op ons grondgebied.”

Uiteraard is Vande Winkel tevreden dat het financieel resultaat er voor de stad heel goed uitziet, maar minstens even positief is hij over de grote stap die Ninove met het project zet inzake klimaat: “Het project kan instaan voor het verbruik van 66% van de Ninoofse huishoudens of 22% van het totale elektriciteitsverbruik in Ninove. Dat zijn natuurlijk echt aanzienlijke cijfers waarmee je een reuzenstap vooruitzet om de klimaatdoelstellingen te halen.”

“Toen we in 2015 het burgemeestersconvenant ondertekenden, hadden we een serieuze achterstand weg te werken. Uit het jongste klimaatrapport van de stad bleek al dat Ninove de nodige inhaalbeweging heeft ingezet en veel beter scoort dan het Vlaams gemiddelde. Met dit project nestelen we ons definitief in de kop van het peloton.”

Burgemeester Tania De Jonge

Voor de windturbines er komen, staat er uiteraard nog een hele procedure te wachten. “Bij de aanvraag moeten heel wat adviezen ingewonnen worden en het project moet natuurlijk aan alle wettelijke normen voldoen,” benadrukt schepen van Omgeving Katie Coppens, “Als stad zijn we betrokken partij en hebben we ook in het begeleiden van de hele procedure een voorbeeldfunctie. Dat geldt ook voor de inspraakprocedure, waar we veel verder willen gaan dan het klassieke openbaar onderzoek.”

“Uiteraard zal dit project heel wat vragen oproepen, maar we staan samen met Ecopower klaar om in overleg te gaan met de omwonenden en eventuele bekommernissen uit te klaren of tegemoet te komen aan bezorgdheden. Als indieners hebben we er echt alle belang bij dat de omwonenden en bij uitbreiding alle Ninovieters zich mede-eigenaar voelen van de turbines.”

Alex Polfliet, mede-oprichter van energiecoöperatie Denderstroom

Dat laatste kan ook letterlijk genomen worden: het stadsbestuur had als voorwaarde gesteld dat de financiering van de windturbines voor de volle 100% door burgerparticipatie zou gebeuren. Alle Ninovieters kunnen via coöperatieve aandelen van Denderstroom of Ecopower zelf eigenaars worden van de windturbines en vervolgens hun eigen de windstroom thuis afnemen. Als de winst het toelaat, keren de coöperaties een dividend uit.

“Met de realisatie van de windturbines willen we samen als energiegemeenschap windenergie oogsten voor eigen gebruik. De meerwaarde – financieel, ecologisch én maatschappelijk – blijft lokaal in Ninove. Op die manier kan iedereen deelnemen aan de lokale energietransitie.”

Els van Praet van Ecopower

“We moeten eerlijk zijn. Veel van de huidige klimaatmaatregelen, zoals groepsaankopen voor zonnepanelen, gaan voorbij aan kansarmen. In dit project zit een unieke kans om via de middelen die ter beschikking komen ook de energie-armoede aan te pakken en mensen met weinig budget toch te helpen besparen op de energiefactuur. Daar moeten we als stad absoluut op inzetten.”

Schepen van Sociale Zaken Veerle Cosyns ziet in het project ook een kans om energie-armoede tegen te gaan


de groene lijn duidt de zoekzone aan waar gezocht wordt naar geschikte plaatsen om windturbines te plaatsen